Posts Tagged ‘ hagiiwa_mutsumi ’

Hagiiwa Mutsumi (ฮางิอิวะ มุทสึมิ)

Oct 18th, 2008 | By | Category: Author

N/A ผลงานที่เคยตีพิมพ์ในเมืองไทย Pearl Garden ธิดาสมุทร [สยามฯ 2 เล่ม จบ] แนว – แฟนตาซี (ยำเทพกรีก) เรื่องย่อ – ?? Arabian Hana-chan ฮานะจัง สาวน้อยตะเกียงวิเศษ  [สยามฯ 2 เล่มจบ] แนว – แฟนตาซี เรื่องย่อ – ภูติน้อยกลอยใจ [วิบูลย์กิจ ? เล่ม จบ] แนว – แฟนตาซี เรื่องย่อ – N/A